ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول‌المکان

ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود اما در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود؛ تکلیف چیست؟ ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود؛ زیرا اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوقContinue reading “ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول‌المکان”

شیوه ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن در نظام دادگستری

مردم برای رساندن پیام‌های خود به یکدیگر، از اینترنت، تلفن همراه و پست و از این دست امکانات استفاده می‌کنند، اما برای انجام کارهای قضایی و اطلاع طرف مقابل از آن، برگه‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با تشریفات و شرایط به خصوصی به دست مخاطب آن می‌رسد. ابلاغ در لغت به معنای رساندنContinue reading “شیوه ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن در نظام دادگستری”