چالیست: چاپلوس‌ها تنها، همانند دوست هستند، همانطوری که…

گذشت، تحول، فداکاری و سکوت بی‌معنی و مضر هستند! تنها ظالم را تشویق خواهند کرد به بدکاری بیشتر. درست است که ما برای رهایی و نیازردن خود باید ببخشیم و رها کنیم اما باید از صحنه خارج شویم و به آن فرد اجازهٔ زدن آسیب بیشتر و تکرار بدکاری را ندهیم. این رسالت اجتماعی ماستContinue reading “چالیست: چاپلوس‌ها تنها، همانند دوست هستند، همانطوری که…”